Oznámení rodičům o povinném školním vzdělávání dětí

Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání

------------------------------------------------------------

Provoz a organizace mateřské školy

  Provozní doba v mateřské škole je od 6.00 do 16.00 hod. V zájmu dítěte, s ohledem na citový vývoj a psychickou rovnováhu, žádáme rodiče, aby si dítě z MŠ vyzvedávali včas.

  V 8.00 hod. se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po obědě si mohou rodiče děti vyzvednout mezi 12.00 – 12.30 hod. poté se budova opět uzamyká. Pozdější odchod dítěte je možný po předchozí dohodě. Po odpočinku a odpolední svačině se budova odemyká ve 14.30 hod. Rodiče mají možnost přijít si kdykoliv během dne a zazvonit u vchodu. Je dobré se dopředu domluvit, aby dítě bylo připraveno k předání (k převzetí) a nenarušil se pobyt a činnost ostatním dětem v MŠ.

  Režim dne v MŠ je uvolněný a vychází z potřeb dětí, dodržuje se pouze doba mezi jednotlivými jídly, pobyt venku. Ostatní činnosti jsou přizpůsobovány potřebám dětí a jejich zájmu (např. doba odpočinku se u nejstarších dětí velmi zkracuje, dle potřeby a přání rodičů – vše je na dohodě rodičů a pedagogů s dodržením bezpečnosti dětí.)

  V MŠ se dodržuje pitný režim, dětem jsou podávány kromě čaje, vitamínové nápoje, nápoje obohacené o jód, s nižším obsahem cukrů apod.

Uzavření mateřské školy

  Provoz školy je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu, popřípadě v obou měsících. (Vyhláška č. 43/2005 Sb. § 3 odst. 1) rozsah přerušení oznámí ředitelka rodičům dětí nejpozději 2 měsíce před uzavřením MŠ po dohodě se zřizovatelem. Rovněž je možné uzavření MŠ v době vánočních svátků po dohodě se zřizovatelem.

  Ředitelka dále projedná s ředitelkami jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci zveřejní na příslušném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem a zároveň zveřejní výsledky projednání.

Adaptační řád

  Dohoda mezi rodiči a pedagogickými pracovnicemi o jednotném působení na dítě, získat informace o  oblíbené činnost, hračce, návycích, zdravotním stavu apod.

  Individuelní pohovory s rodiči – průběžně, dle potřeby

  První dny v MŠ dítě jen do oběda (svačiny apod.)

  Část dne strávená v MŠ s rodičem

  Den otevřených dveří v MŠ

  Příprava dětí na docházku do základní školy – pohovorem, návštěvou v ZŠ (před zápisem), návštěva učitelky ze ZŠ v mateřské škole (Plán spolupráce MŠ – ZŠ)

Práva a povinnosti rodičů

  Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce do třídy osobně. Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě až v okamžiku předání rodiči (zákonnými zástupci, pověřenou osobou). Je nepřípustné, aby dítě docházelo do MŠ samotné.Vyhláška č. 43/2006 o mateřských školách § 5 odst. 1 říká : „ Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.“ Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

  Rodiče jsou povinni hlásit učitelce jakékoliv změny v chování dítěte nebo jeho zdravotního stavu. Pokud dítě onemocní v průběhu dne v MŠ, bude to rodičům oznámeno a ti jsou povinni si své dítě z MŠ neprodleně vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti a dospělé v MŠ.

  Každé infekční onemocnění nebo jiné závažné onemocnění oznámí rodiče v MŠ.

  Dítě do MŠ dochází pouze zdravé bez příznakům onemocnění, zvýšené teploty, hnisavé rýmy, s podezřením na začínající onemocnění, průjmy, zvracení apod.

  Rodiče mohou přivést i vyzvednout své dítě kdykoliv během dne mimo scházení a rozcházení po předchozí dohodě.

  Rodiče mají právo být informováni o činnostech v mateřské škole, o chování dětí. V případě zájmu mohou sledovat své děti při různých činnostech v MŠ, ale je potřeba se domluvit předem s ředitelkou školy nebo učitelkou.

Při nástupu do mateřské školy dítě potřebuje

  Řádně vyplněný formulář OSOBNÍ SPIS DÍTĚTE, který je povinnou dokumentací dítěte v mateřské škole a bez tohoto evidenčního listu nemůže být dítě přijato. (Vyzvedněte u ředitelky školy před nástupem do mateřské školy)

  Vyplněné „Pověření k vyzvedávání dítěte“ jinou osobou než jsou rodiče z mateřské školy (formulář si vyzvedněte u ředitelky školy)

  Bačkory  (pantofle jsou nevhodné)

  Zástěrka pro dívky (není nutná)

  Oblečení na vycházku (raději starší)

  Náhradní oblečení do sáčku u mladších dětí (tričko, kalhotky, ponožky – punčocháče). Může dojít k pomočení nebo polití u svačiny.

  Pyžamo (každý pátek se vrací na vyprání domů)

  Kartáček na zuby, zubní pastu, dlouhovlasé dívky  svůj hřeben (kartáč)

  Nedávejte dětem látkové kapesníčky - časté ztráty. Papírové kapesníky jsou hygieničtější a vhodnější.

  Nedávejte dětem do MŠ cenné předměty, hračky, drahé oblečení.

  Děti si mohou do MŠ přinést vlastní oblíbené hračky, ale neručíme za jejich poškození nebo ztrátu.

  Pokud si dítě přinese do MŠ sladkosti (například po svátku, narozeninách apod..), rozdělí se s ostatními dětmi po svačině. (vhodnější a hygieničtější jsou samostatně balené bonbony)

  Rodiče mohou přinést toaletní papír a tekuté mýdlo (postačí stáčené bez lahvičky s pumpičkou) Za ušetřené Kč mateřská škola nakoupí více hraček a pomůcek pro děti.

 Při nástupu rodiče zaplatí zálohově stravné na celý měsíc září, 43,-Kč (46,-Kč) na celý den. Dětem, které si rodiče vyzvednou z mateřské školy po obědě, bude odpolední svačina odečtena a vykázána v dalším měsíci jako přeplatek na stravném.

  Při nástupu rodiče zaplatí úplatu za předškolní vzdělávání na měsíc září.