Výsledky zápisu do MŠ

- děti přijaté pod identifikačními čísly

Přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

1.     

4579752768

2.     

4768145888

3.     

3584582912

4.     

7281325312

5.     

8452488192

6.     

7433279488

 Zveřejněno dne:  23. 5. 2024

------------------------------------------------------------


Nástup a docházka do mateřské školy

  Při nástupu do mateřské školy může ředitelka určit zkušební dobu k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠ (Zákon 561/2004 Sb. § 34, odst. 3), nejdéle však na dobu 3 měsíců.

  Rodiče dětí s odkladem školní docházky odevzdají v MŠ „Rozhodnutí o odkladu školní docházky“, o kterém rozhodla příslušná základní škola.

  Rodiče odevzdají vyplněný formulář "Osobní spis". Veškeré údaje budou pravdivě vyplněné a pokud v průběhu docházky do MŠ dojde k nějakým změnám, jsou rodiče povinni je neprodleně nahlásit ředitelce nebo učitelce. (např. zdravotní pojišťovna, telefon. čísel, bydliště, případná změna zaměstnání a tel. čísla do zaměstnání)

  Individuelní pohovory s rodiči – průběžně, dle potřeby

  Při nástupu dětí k předškolnímu vzdělávání jsou rodiče informováni o výši, způsobu a termínech platby za stravné, za vzdělávací a školské služby a to na informativní schůzce a formou oznámení na nástěnce pro rodiče. (Zákon 561/2004 Sb. § 123, odst.2, Vyhlášky č. 14/2005 § 6 v platném znění, Směrnice MŠ o výši úplaty za vzdělávání a školské služby)

  Docházka do MŠ je, po předchozí dohodě s ředitelkou školy, možná během celého dne, ale přítomnost dítěte musí být zřejmá do 8.00 hod. aby mohla kuchařka provést normování potravin. Pokud je nepřítomnost dítěte delší než 14 dní jsou rodiče povinni nepřítomnost omluvit písemně. Pokud tak neučiní vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy (Zákon 561/2004 Sb. § 35 odst. A)

Povinné školní vzdělávání

Od 1.9.2017 je pro každé dítě, které dovrší 5ti let k 31.8.
povinné předškolní vzdělávání (dle § 34 Školského zákona), které má formu pravidelné denní docházky
v pracovních dnech, kromě dnů, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku. Ředitelka školy stanovila povinné předškolní vzdělávání od 8.00 do 12.00 hod.

Podmínky pro uvolňování dětí z povinného předškolního vzdělávání
a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání – viz ve Školním řádu dodatek č.3

Dítě je možné vzdělávat individuelně
§ 34b
za dodržení určitých podmínek -viz ve Školním řádu dodatek č.3